Дзе ву­чаць кі­ра­ваць ро­ба­та­мі?

Чым толь­кі ні зай­ма­юц­ца школь­ні­кі ў воль­ны ад за­ня­ткаў час! Спар­тыў­ныя і тан­ца­валь­ныя сек­цыі, ма­ля­ван­не, му­зы­ка, ін­шыя роз­на­га кштал­ту гурт­кі. А з ня­даў­ня­га ча­су ста­ла маг­чы­мым зай­мац­ца яшчэ і... ро­ба­та­тэх­ні­кай! Так-так, па­чы­на­ю­чы з ма­лод­шых кла­саў, вуч­ні ста­ліч­ных школ мо­гуць на­ву­чыц­ца кан­стру­я­ваць улас­ных ма­лень­кіх ро­ба­таў і за­да­ваць для іх пра­гра­му.

«Шко­ла ро­ба­та­тэх­ні­кі» — гэ­та ка­мер­цый­ны пра­ект трох сяб­роў-пра­гра­міс­таў. Ігар Бя­ле­віч, ды­рэк­тар шко­лы, стаў за­дум­вац­ца над тым, ча­му не­аб­ход­на на­ву­чыц­ца яго сы­ну сён­ня, каб гэ­та спат­рэ­бі­ла­ся ў бу­ду­чыні. Ду­маў-ду­маў і пры­ду­маў: ця­пер пра­гра­міс­ты, што на­зы­ва­ец­ца, «на ка­ні», а ў бу­ду­чыні за­па­тра­ба­ва­ны­мі бу­дуць спе­цы­я­ліс­ты, якія з да­па­мо­гай пра­грам і ма­шын-ро­ба­таў па­лег­чаць жыц­цё звы­чай­на­му ча­ла­ве­ку.

— Ро­ба­та­тэх­ні­ка — гэ­та на­ву­ка, якая зна­хо­дзіц­ца на ня­бач­най мя­жы па­між вір­ту­аль­ным све­там, ку­ды з «га­ла­вой сыш­лі» на­шы дзе­ці, і рэ­аль­нас­цю, дзе дзей­ні­ча­юць за­ко­ны фі­зі­кі, — рас­каз­вае Ігар. — Ме­на­ві­та гэ­тая на­ву­ка да­зва­ляе па­бы­ваць і ў вір­ту­аль­нас­ці, дзе па­тра­бу­ец­ца ва­ло­даць і ка­рыс­тац­ца роз­ны­мі фор­ма­мі ін­фар­ма­цыі і шмат­лі­кі­мі пра­гра­ма­мі, і ў той жа час яна па­тра­буе ра­зу­мен­ня све­ту ва­кол нас.

Фё­дар Кі­шчан­ка, на­мес­нік ды­рэк­та­ра шко­лы і яе ж вы­клад­чык, да­дае, што за­ня­ткі ў та­кіх гурт­ках да­па­ма­га­юць дзе­цям з ма­лод­ша­га школь­на­га ўзрос­ту зра­біць пер­шы крок у пра­гра­ма­ван­не, бо асноў­ная част­ка ра­бо­ты — гэ­та не толь­кі скан­стру­я­ваць са­мо­га ро­ба­та, але і за­даць яму пра­гра­му дзе­ян­няў.

Што ці­ка­ва, аме­ры­кан­скія экс­пер­ты спраг­на­за­ва­лі, што блі­жэй да 2020 го­да ро­ба­та­тэх­ні­ка бу­дзе ад­ным з пры­яры­тэт­ных кі­рун­каў тэх­ніч­ных на­вук, та­му ўжо з па­чат­ку 2000-х у аме­ры­кан­скіх шко­лах дзе­ці зна­ё­мяц­ца з аза­мі ро­ба­та­тэх­ні­кі, а ў су­сед­няй Ра­сіі школь­ні­кі зай­ма­юц­ца ёй з 2007 го­да.

Прачытаць увесь матэрыял можна тут

© 2013-2020. Общество с ограниченной ответственностью “Школа робототехники”. г. Минск, ул. Зыбицкая, 2, офис 401, 220030 УНП 192011222. Свидетельство о государственной регистрации за номером 192011222 выдано Минским горисполкомом 4 июля 2013 года. +375 25 618 95 85
Карта сайта


Тех.поддержка - Websfera

Остались вопросы? Напишите нам